SDG 4: Educație de calitate

Articol scris de: Denisa Mihai

Principalul scop al celui de-al patrulea obiectiv al dezvoltării sustenabile este garantarea unei educaṭii de calitate ṣi promovarea oportunitӑṭilor de ȋnvӑṭare de-a lungul vieṭii.  Iată câteva proiecte din România care țintesc spre acest scop.

Sursa: Rolul Educației

Educația – șansa către societatea cunoașterii

Obiectivul general al acestui proiect constă în creșterea calității serviciilor educaționale furnizate de către sistemul de învățământ de stat, cu scopul diminuării numărului de persoane care abandonează sistemul de învățământ obligatoriu. Pe de altă parte, proiectul sprijină în mod real persoanele aflate în situație de risc de părăsire a școlii, prin dezvoltarea și implementarea de programe moderne, aflate în strânsă legătură cu dinamica actuală a pieței muncii

Acest proiect urmӑreṣte sprijinirea, prin programul „Scoala de familie”, a elevilor aflați în situație de risc de abandon școlar și a părinților acestora, susținerea, prin programul de tip „A doua sansă”, a eforturilor de reintegrare în sistemul de învățământ a celor care au părăsit deja școala, dar ṣi perfecționarea personalului implicat în aceste programe.

Școala – membru activ al societății informaționale

Principalul obiectiv este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar.

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 4200 de cadre didactice din învăţământul gimnazial şi liceal, din mediile rural şi urban, care au parcurs un curs de bază acreditat în utilizarea instrumentelor TIC şi care sunt certificate în acest sens.

În urma implementării proiectului, 4200 de cadre didactice vor deţine competenţe digitale avansate de utilizare a tehnologiei informaţiei, inclusiv abilitatea de a aplica aceste tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare.

Sursa: Google

Proiectului JOBS

Obiectivul proiectului este acela de pregăti elevii înmatriculați în ultimii ani din învățământul gimnazial și primii ani de învăţământ liceal tehnologic/ profesional pentru alegerea unei rute de pregătire profesională sau/ și pentru continuarea studiilor la nivel universitar. Acest obiectiv general este urmărit prin introducerea unei abordări interdisciplinare, integrate, în curriculumul școlar, care presupune aplicarea consecventă a unor strategii de instruire centrate pe elev (învățarea bazată pe sarcină) și pe dezvoltarea competențelor acestuia, dar și prin introducerea unei tematici adecvate, pentru a orienta elevii în vederea luării de decizii și a formulării unei opțiuni profesionale sau academice, corect fundamentate.

Sursa: Jurnal CTCNVK

Proiectul include 6 componente:

 • elaborarea și editarea materialelor didactice, 7 Caiete JOBS pentru elevi și 7 Caiete
 • JOBS pentru profesori și un Caiet cu instrumente de lucru.
 • instruirea diferitelor grupuri ţintă;
 • dezvoltarea unei platforme de e-learning;
 • crearea unei pagini web;
 • dezvoltarea unui program de formare a cadrelor didactice;
 • elaborarea unui studiu (de către Universitatea Pedagogică Zurich/ Centrul pentru
 • proiecte internaționale în domeniul educației – IPE).

Proiectul pentru reforma educaṭiei timpurii

Scopul principal este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii sistemului şi de a răspunde nevoilor concrete ale copiilor prin asigurarea unor servicii îmbunătăţite, care să favorizeze atingerea potenţialului maxim al fiecărui copil, totul în conformitate cu standardele educaţionale internaţionale.

Cu alte cuvinte, proiectul își propune:

 • să îmbunătăţească infrastructura actuală a sistemului de educaţie timpurie pentru copiii de la 3 la 6/7 ani, prin reabilitarea şi dezvoltarea unităţilor de educaţie;
 • să îmbunătăţească nivelul calităţii educaţiei preşcolare prin perfecţionarea cadrelor didactice şi asigurarea unor materiale didactice corespunzătoare;
 • să eficientizeze sistemul educaţional prin crearea Centrelor de Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, precum şi prin dezvoltarea sistemului de management educaţional al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Surse:

https://www.edu.ro/proiecte#UMPMRSU

http://proiecte.pmu.ro/web/guest/pret

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *